Inbjudan

 

         


Årsmötesprotokoll 2017-04-19 i Stocksbro bystuga


 Stora Skedvi Fvof


 


 


1.     Mötet öppnande. Ordförande Göran Öhlin hälsade alla välkomna.


2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.


         Göran Öhlin valdes till ordförande och Linda- Maria Lundin till sekreterare.


3.      Val av två justerare och rösträknare. Bengt Gustafsson och Ulla Wedberg valdes.


4.     Röstlängd. Genomgång vid behov.


5.     Beslut om kallelsen till mötet skett i behörig ordning. Säterbladet och         hemsidan. Mötet godkände kallelsen.


6.     Fastställande av dagordningen. Föreslagen dagordning godkändes av mötet.


7.     Styrelsens verksamhetsberättelse. Göran Öhlin läste upp bilaga 1


8.     Ekonomisk berättelse. Daniel Granath läste upp bilaga 2


9.     Revisorernas berättelse. Ulf Torsell läste upp bilaga 3


10.   Fråga om ansvarsfrihet. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.


11.   Fråga om uppkommen vinst. Styrelsen fick kolla vad det skulle gå till men några förslag som kom in är, grusning av vägar och fiskekort för familjer mm. Styrelsen kommer med förslag hur vi ska göra. Dataprogram för enklare bokföring. Ny handikappbrygga till Trylämnet. Slogbodar och grillplatser.


12.   Fråga om arvoden och ersättningar. Beslutades att ersättning skall vara lika som tidigare. 6.500:- till styrelsen och 500:- till revisorerna


13.   Val av:


        Ordförande på ett år: Göran Öhlin valdes


3 st Styrelseledamöter på två år: Linda-Maria Lundin, Bosse Hagberg och Jan Nordström valdes


5 st Suppleanter på ett år: Robert Arkeberg, Stefan Wester, Christer Sjöns, Sven-Erik Strömberg och Fredrik Nyström valdes


Revisorer på ett år: Ulf Torsell och Ingemar Wernersson valdes


1 st Revisor Suppleant på ett år: Mats Jansson valdes


Valberedning på ett år. Sven -Olof Sundberg, Fredrik Jelk och Pierre Eriksson valdes.


 


14.   Fiskerättsavtal med Säter fvof, Vika fvof och Runn fvof pågår.


Göran berättade om hur regleringen skötts i Skedvi. Vi tycket det går bra för tillfälligt med dom som reglerar våra vatten förutom Trylämnet där dammen är trasig. Säters ordförande påtalade att en vattendom saknades. Vi ska ha ett möte nu med Länsstyrelsen om 200 m fiskeförbud nedanför kraftverken. Vi ska kolla upp vem som sätter upp skyltar.


      


15.   Fastställande av fiskevårdande åtgärder och övrig verksamhet. Vi fortsätter enligt vår fiskeplan. Styrelsen ska ta hjälp att färdigställa fiskeplan. Ersättning till detta skall tas från kassan.


        


 


16.   Fastställande av avgifter på fiskekort. Dagkort: 50kr, Veckokort: 100kr, Årskort: 200kr, Trylämnet: 100kr dygnskort,  Kräftkort: 150kr per/ 10 burar


        


17.    Kräftor som tagits upp 2016


          Lönnvattnet: 824st


          Hyen: 1.993st


         Daläven: 4.262st


         Det har varit lugnt och 100% har rapporterat in.


 


18.   Kräftfiske 2017 sker andra fredagen i augusti. En tagning i Hyen, Lönnvattnet och Dalälven.


Vi kommer att ha koll med uppvisande av legitimation vid kort-försäljningen när det gäller Kräftkorten.


 


19.   Inga övriga frågor. I fiske 9% vi kollar upp. Gös i älven och i Hyen ska   fortlöpa om det behövs. Minimimått på gösen är 50 cm har nu införs i vårt Fvof.


 


20.  Meddelad plats där protokollet för mötet hålls tillgängligt för medlemmarna är Sockenkontoret och hemsidan.


 


21.   Avslutning. Fiskeföreningen bjöd på fika.


         Det var 19 st som kom på årsmötet och vi tackar för allas medverkan.


 


 


-----------------------------------------              -----------------------------------------


Ordförande: Göran Öhlin                                                      Sekreterare: Linda-Maria Lundin


 


 


 


 


-----------------------------------------                --------------------------------------------


Justerare : Bengt Gustafsson                                                        Justerare : Ulla WedbergÄr du med?