Inbjudan

                 

Årsmötesprotokoll 2019-03-28 i Stocksbrobystuga

 i Stora Skedvi.

Stora Skedvi Fvof1.     Mötet öppnande. Ordförande Göran Öhlin hälsade alla välkomna.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Göran Öhlin valdes till ordförande och Linda-Maria Lundin till sekreterare.

3. Val av två justerare och rösträknare. Olle-Bo Granath och Ingemar Wernersson valdes.

4.  Röstlängd. Genomgång vid behov.

5.     Beslut om kallelsen till mötet skett i behörig ordning. Säterbladet och hemsidan. Mötet godkände kallelsen.

6.     Fastställande av dagordningen. Föreslagen dagordning godkändes av mötet.

7.     Styrelsens verksamhetsberättelse. Göran Öhlin läste upp bilaga 1

8. Ekonomisk berättelse. Daniel Granath läste upp bilaga 2

9.   Revisorernas berättelse. Ingemar Wernersson läste upp bilaga 3

10. Fråga om ansvarsfrihet. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fråga om uppkommen vinst. Familjedag vi sjön.

12. Fråga om arvoden och ersättningar. Beslutades att ersättning skall vara lika som tidigare. 6.500:- till styrelsen och 500:- till revisorerna

13.   Val av:

Ordförande på ett år: Göran Öhlin valdes

3 st Styrelseledamöter på två år: Linda-Maria Lundin, Bo Hagberg och Fredrik Jelk.

4 st Suppleanter på ett år: Christer Sjöns, Fredrik Nyström Ulla Wedberg och John Arvidsson

Revisorer på ett år: Ulf Torsell och Ingemar Wernersson valdes

1 st Revisor Suppleant på ett år: Mats Jansson valdes

Valberedning på ett år. Sven -Olof Sundberg, Pierre Eriksson valdes.


14. Fiskerättsavtal med Säter fvof, Vika fvof och Runn fvof pågår.

Vi har inte haft några möten med det

Men är positiva till sammanbet med dessa föreningar.

Ny kontakt med det och nya avtal.


  1. Fastställande av fiskevårdande åtgärder och övrig verksamhet. Vi fortsätter enligt vår fiskeplan. Styrelsen har tagit hjälp att färdigställa fiskeplan av gymnasieskolans lärare och elever i Älvdalen som utbildas till fiskevårdshandläggare. Ersättning till detta skall tas från kassan.

    Trafikverket ska bytas en trumma vid Hysta och vi vill ha bort hinder vid (skrot Ola) Vi ska kontakta kommunen om miljön där.

16.  Fastställande av avgifter på fiskekort. Dagkort: 50kr, Veckokort: 100kr, Årskort: 200kr, Trylämnet: 100kr dygnskort, Kräftkort: 150kr per/ 10 burar

Vi ska skaffa ifiske för lättare att lösa kort.

17. Kräftor som tagits upp 2017

Lönnvattnet: 812st

Hyen: 1694st

Daläven: 6903st

Det har varit lugnt vid kräftfisket och samtliga har rapporterat in resultat.


  1. Kräftfiske 2019 sker andra fredagen i augusti. En tagning i Hyen, Lönnvattnet och Dalälven. För att underlätta för fiskerättsägare och ortsbor att köpa kräftkort bestutas att vi kommer att sälja kräftkort under länger tid och även att kunna betala med Swich. Information kommer att finnas på vår hemsida vad som gäller.

  2. Vi ska införa mått på gösen 50 mini 75 övre


20. Övriga frågor Ulf Torsell om att skaffa ett bokföringsprogram för att underlätta för kassören. Vi tar upp det i styrelsen.

21. Meddelad plats där protokollet för mötet hålls tillgängligt för medlemmarna är hemsidan och Sockenkontoret.


22. Avslutning. Fiskeföreningen bjöd på fika.

Det var 15st som kom på årsmötet och vi tackar för allas medverkan.----------------------------------------- -----------------------------------------

Ordförande: Göran Öhlin Sekreterare: Linda-Maria Lundin

----------------------------------------- --------------------------------------------

Justerare : Olle-Bo Granath Justerare : Ingemar Wernersson


 

 


       

Är du med?